دريافت تنديس طلاي دومين دوره جايزه ملي لجستيك در سال 1393

مركز مطالعات و پژوهش هاي لجستيكي موفق شد در سال 1393 براي دومين بار طلاي دومين دوره جايزه ملي لجستيك را از آن خود كند.