فصلنامه علوم و فنون بسته بندي شماره 27 پاييز95 چاپ شد

عناوين مقالات


مراحل مهم در طراحي بسته­ بندي ميوه­ ها و سبزيجات با اتمسفر اصلاح شده (MAP)........................6

بهجت تاج ­الدين


مروري كوتاه بر مدل­ سازي و طراحي بسته­ بندي با اتمسفر اصلاح شده براي محصولات تازه ..................18

گيسو ملكي، ناصر صداقت*، مهدي فرهودي، محبت محبي


رنگ­زدايي از پساب صنعت كاغذ و بسته ­بندي با استفاده از فرآيندهاي اكسايش فنتون و شبه فنتون ................30

ويدا زهري، الهام كشميري زاده*


استفاده از اسانس­ هاي روغني در فيلم­ ها و پوشش­ هاي زيست تجزيه­ پذير براي بسته­ بندي فعال مواد غذايي ......44

 مريم ذكايي*. مهدي فرهودي


واكنش مصرف­ كننده به بسته ­بندي­ هاي پايدار(رابطۀ بين ظاهر ديداري، ادّعاهاي كلامي و نگراني­ هاي زيست محيطي مصرف­ كنندگان)(ترجمه) .....54

منصوره صادقي*، هرمز مهراني


كاربرد پل ي­لاكتيك اسيد در بسته­ بندي­ هاي غذايي و ارتقاي خواص عبور­دهي آن ............................64

ميثم شعبانيان*، فاطمه ماني، خليل فقيهي


بررسي اثر غلظت­ هاي نانو ذرّات دي اكسيد تيتان روي مخلوط پلي­ اتيلن سبك و نشاسته ......................78

عبدالرسول اروميه­ اي، پگاه گوشه*