فراخوان برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه لجستیک