اهداف

هدف نهادينه نمودن تحقيقات و مطالعات در سازمان لجستيك سپاه از طريق:

  • ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در مطالعات و پژوهشهاي لجستيكي
  • توليد و توسعه دانش و فناوري لجستيكي
  • حل مسائل و مشكلات لجستيكي
  • استفاده از ظرفيت مازاد جهت بهبود و توسعه سيستم‌هاي لجستيكي نيروهاي مسلح و بخش‌هاي دولتي و خصوصي