توانمندی های کمیته استاندارد و بسته بندی

 • تهيه‌ و تدوين‌ استانداردهاي‌ سازماني‌ اقلام‌ شامل‌: خودرويي‌ (تاكتيكي‌ و اداري)، مخابرات‌ و الكترونيك‌ ،تجهيزات‌ انفرادي‌، مواد غذايي‌ (جيره‌هاي‌ انفرادي‌ عملياتي‌ و...)، پوشاك‌ و البسه‌، تجهيزات‌ انفرادي‌ ،تجهيزات‌ طبخ‌ و آشپزخانه‌اي‌، لوازم‌ و تجهيزات‌ اداري‌ و تجهيزات‌ جنگ‌ نوين‌
 • پژوهش‌، طراحي‌، انتخاب‌ و مشاوره‌ بسته‌بندي‌ اقلام‌ (بالاخص‌ بسته‌بندي‌ سوخت‌، مواد غذايي‌ و... در شرايط‌ بحران‌، جنگ‌هاي‌ نامتقارن‌ و...)
 • تهيه‌ و تدوين‌ پيوست‌هاي‌ فني‌ بسته‌بندي‌ قراردادهاي‌ خريد اقلام‌ عمده‌ و نظارت‌ و كنترل‌ بسته‌بندي‌ اقلام‌ (در چرخه‌ تأمين‌، خريد و...)
 • مشاوره‌، آموزش‌، پژوهش‌، طراحي‌ و اجراي‌ كارگاه‌هاي‌ بسته‌بندي‌ اقلام‌
 • برگزاري‌ سمينارها، كارگاه‌ها و دوره‌هاي‌ آموزشي‌ (عمومي‌، پايه‌ و تخصصي‌) بسته‌بندي‌
 • تهيه‌، تدوين‌ و چاپ‌ كتب‌ و جزوات‌ آموزشي‌ بسته‌بندي‌ اقلام‌
 • پژوهش‌، طراحي‌، انتخاب‌ و مشاوره‌، بسته‌بندي‌ كالا
 • تهيه‌ و تدوين‌ پيوست‌هاي‌ فني‌ بسته‌بندي‌ قراردادهاي‌ خريد كالا
 • آموزش‌، پژوهش‌، طراحي‌ و اجراي‌ كارخانه‌هاي‌ بسته‌بندي‌ كالا
 • برگزاري‌ سمينار، كارگاه‌ و دوره‌هاي‌ آموزشي‌ بسته‌بندي‌ در سطوح‌ مختلف‌
 • تهيه‌ نرم‌افزارهاي‌ اطلاع‌رساني‌ بسته‌بندي‌ و سيستم‌ خبره‌ انتخاب‌ بسته‌ براي‌ كالا
 • تهيه‌ و تدوين‌ استانداردها و دستورالعمل‌هاي‌ جامع‌ ايمني‌ حمل‌ونقل‌ (زميني‌، دريايي‌ و هوايي‌) بار، كالا
 • تهيه‌ و تدوين‌ استانداردهاي‌ مخازن‌ صلب‌ و قابل‌ انعطاف‌ (استقراري‌، سيّار) ذخيره‌سازي‌ سوخت‌، روغن‌ و روانسازها و... براي‌ خودروها، شناورها، بالگردها و هواپيماها با توجه‌ به‌ شرايط‌ حاكم‌ در جنگ‌هاي‌ نامتقارن‌
 • تدوين‌ استاندارد تجهيزات‌ دفاع‌ شهري‌ و ضدشورش‌ و استانداردهاي‌ امنيت‌ داخلي‌
 • تدوين‌ استانداردهاي‌ ايمني‌، ترابري‌، حمل‌ونقل‌ و ترافيك‌
 • تدوين‌ استاندارد سوخت‌، لاستيك‌ و... (خريد، بسته‌بندي‌، توزيع‌، ذخيره‌سازي‌ و...)