ماموریت

مطالعات، تحقيقات و پژوهش هاي هدفمند و نظام‌مند مبتني بر اصول و فناوري‌هاي علمي به منظور برآورد و تأمين نيازمندي‌هاي علمي و تحقيقاتي لجستيك در چهار حوزه:

  • انجام مطالعات و پژوهش هاي لجستيكي
  • طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز تخصصي
  • مشاوره علمي و فني لجستيك
  • ارائه خدمات علمي و اطلاع‌رساني در زمينه لجستيك