توانمندی های کمیته حمل و نقل

 • رصد ، تدوين و ترويج علوم، دانش و فناوري هاي نوين در حوزه حمل ونقل
 • پژوهش هاي مبتني بر برنامه ريزي  استراتژيك، در سازمان ها و شركت هاي  حمل ونقلي
 • طراحي  كسب و كارهاي سازماني با محوريت مدل هاي حمل ونقلي
 • مطالعه ، بررسي ، تحليل و بهبود زنجيره هاي تامين با محوريت سيستم حمل ونقل  در شبكه
 • تحقيقات و پژوهش هاي مبتني بر مهندسي ارزش در حوزه حمل ونقل  
 • مطالعه ، آسيب شناسي ، تحليل، طراحي و ارائه راهكارهاي بهبود و توسعه حمل ونقل سازمان ها
 • تحقيقات و پژوهش ها ي مربوط به كاهش هزينه و بهبود مصرف در مجموعه حمل ونقل سازمان ها
 • طراحي سيستم هاي مديريتي مدرن  و توسعه يافته در حوزه حمل ونقل (داخلي و بين المللي)
 • طراحي ساختار، سازمان و فرايندهاي عملياتي و اجرايي  بهينه حمل ونقل (داخلي و بين المللي)
 • تحليل ، طراحي و ارائه راه كارهاي مناسب  در زمينه مديريت بهينه ترافيك
 • تحليل ، طراحي و ارائه مدل هاي مناسب در زمينه كنترل بهينه حركات
 • تحليل، طراحي و ارائه راه كارهاي  مناسب مديريت حمل ونقل در شرايط بحران و تهديد(پدافند غير عامل در ترابري ، مديريت ريسك در ترابري، حمل ونقل چابك، ترابري توزيع محور، حمل ونقل تركيبي و...)
 • ارائه راه كارهاي كارشناسي و طراحي در زمينه  توسعه و بهره وري مديريت سوخت
 • تدوين و ارائه استانداردها ، الگوها و مصاديق  خودرو و تجهيزات  خودرويي
 • مطالعه و پژوهش در جهت بكارگيري فناوري هاي مدرن و روزآمد حمل نقل
 • مديريت و نظارت بر بكارگيري و پياده سازي سيستم هاي مكانيزه ومدرن  حمل ونقلي
 • تهيه و تدوين قوانين و مقررات حمل و نقلي(خودرو ، ترافيك ، جاده و ترانزيت)
 • تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تخصصي در حوزه حمل ونقل
 • طراحي و پياده سازي مديريت مجازي حمل ونقل  وبرون سپاري حمل ونقل
 • طراحي و راه اندازي سمينارها و همايش هاي كاربردي حمل ونقل
 • طراحي و راه اندازي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي حمل و نقل