تالیف 11 کتاب در یازده گرایش تخصصی مصوب سازمان مدیریت بحران کشور وزارت کشور