سیستم ملی کدگذاری کالا و خدمات ایران ایران کد

  • يك سيستم مديريت اطلاعات پايه اقلام  و خدمات در سطح ملي مي باشد .
  • پايه اصلي آن سماپل بوده و باتوجه به تجربه و سيستم‌هاي بين‌المللي در حال بهينه مي‌باشد.
  • حدود دوسال است كه در حال پياده‌سازي  مي‌باشد و تا سالها بايد ادامه يابد تا تكميل شود .
  • رويكردي ملي با تنوع  زياد براي شركتهاي توليدي، وارداتي و خدماتي  فعاليت دارد.
  • به هر قلم كالا يا خدمات شركتها يك كد 16 رقمي  ختصاص مي دهد بطوريكه كالا هاي مشابه با تنوع شركتها كدهاي متعدد خواهند داشت .
  • محاسن ايران  كد براي سازمانهاي لجستيكي  اين است كه اطلاعات اقلام خريداري شده را  با هزينه فروشنده در دسترس ما قرار مي دهد و در نتيجه اختصاص كد سماپل به راحتي امكان پذير خواهد بود .