دلایل ایجاد دفتر نمایندگی ایران کد در مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

  • با توجه به اينكه ايران كد نسخه توسعه يافته سماپل ولي با رويكرد متفاوت مي باشد مناسب بود كه به طريقي آخرين وضعيت كدينگ در كشور رصد شود ،لذا با نظارت بر پروژه ايران كد در كوتاه مدت واخذ نمايندگي رسمي  ايران كد درطول زمان از اطلاعات جديد كه  صرفه جويي هزينه زيادي را درپي دارد بهره مند خواهيم شد.
  • سماپل وهر سيستم كدينگ در سازمانهاي نظامي نياز به جمع آوري اطلاعات پايه اقلام دارند كه با وجود دفتر نمايندگي ايران كد وارتباط ساير رده ها با اين دفتراطلاعات مورد نيازبا كمترين هزينه در دسترس مديران وكارشناسان لجستيكي خواهد بود.
  • اقلام هنگام خريد  وتسويه حساب مالي سازمانهاي دولتي منوط به داشتن كد ملي مي باشد لذا مناسب است تا شركتهاي طرف قرارداد نيروهاي مسلح از طريق نمايندگي مستقر در خود مجموعه به عضويت ايران كد در بيايند.
  • از همه مهمتر اين كه شركتهاي تابعه نيروهاي مسلح ضرورت دارد تا بدليل رعايت برخي مسائل طبقه بندي از طريق اين دفتر نمايندگي به عضويت ايران كد در آيند.
  • چنانچه شركتهاي تابعه وطرف قرارداد مجموعه نيروهاي مسلح از طريق نمايندگي وابسته به خودشان عضو ايران كد شوند علاوه بر مزيتهاي ذكر شده ،امكان دسته بندي اطلاعات خريد ومعرفي منابع متعدد ديگر خريد به مديران وكارشناسان وجود خواهد داشت كه منجر به كاهش هزينه، افزايش قدرت چانه زني وتسريع درخريد بهينه خواهد شد.