توانمندی های کمیته آماد

 • طراحي و اجراي روش‌هاي پيش‌بيني و برآورد اقلام
 • طراحي و اجراي روش‌هاي تأمين و خريد اقلام
 • طراحي و اجراي روش‌هاي توزيع اقلام
 • طراحي و اجراي سيستم‌هاي مديريت موجودي اقلام 
 • طراحي و اجراي سيستم‌هاي پيشرفته انبار و ذخيره‌سازي
 • طراحي روش‌ها و دستورالعمل‌هاي ذخيره سازي اقلام
 • طراحي و اجراي سيستم‌هاي ايمني و بهداشت حرفه‌اي
 • مهندسي مجدد سيستم هاي آمادي
 • طراحي و اجراي تجهيزات ذخيره‌سازي و جابجايي انباري
 • طراحي ، اجرا و بهبود سيستم‌هاي برون سپاري اقلام
 • طراحي ،نصب، پياده‌سازي و پشتياني سماپل (سيستم كدينگ اموال و انبار)
 • طبقه بندي وكدينگ اقلام در رده ها وسازمانهاي مختلف
 • طراحي و اجراي سيستم‌هاي كنترل اموال، باركد
 • تهيه  انواع نسخه كتابهاي الكترونيكي سماپل
 • برگزاري سمينارهاي تخصصي سيستمهاي مديريت اطلاعات اقلام ، كدينگ در سازمانهاي مرتبط با نيروهاي مسلح كشور
 • كدگذاري اقلام توليدي شركتهاي تابعه سپاه ونيروهاي مسلح در الويت تحت عنوان نمايندگي  رسمي ايران كد
 • كدگذاري اقلام توليدي شركتهاي طرف قرارداد  سپاه ونيروهاي مسلح در الويت تحت عنوان نمايندگي  رسمي ايران كد
 • جذب شركتهاي توليدي و وارداتي كشور ازطريق عضويت در ايران كد وارائه اطلاعات پردازش شده به مسئولين خريد نيروهاي مسلح