سیستم مدیریت اطلاعات پایه لجستیک سماپل

يك سيستم مديريت اطلاعات پايه لجستيكي است كه:

  • به طور كامل بومي وقابل رقابت درحوزه كاربري خودش مي باشد.
  • بيش از يك دهه در سازمانهاي نظامي تجربه وپياده سازي شده است.
  • رويكردي تخصصي با كاهش تنوع براي سازمانهاي لجستيكي دارد.
  • يكي از امتيازات آن اختصاص كد واحد 10 رقمي به هر قلم كالا مي باشد.
  • سيستم ارزشمندي است كه پايه اصلي سيستمهاي مطرح واز جمله ايران كد در سطح ملي قرار گرفته است.