برگزاري دومين همايش نگهداري و تعميرات نيروهاي مسلح در 7 و 8 دي ماه 93

در 7 و 8 دي ماه 1393 دومين همايش سراسري نگهداري و تعميرات در نيروهاي مسلح و با هدف توسعه فرهنگ نت، حفظ و ارتقاي آمادگي تجهيزات و افزايش اثربخشي نت در نيروهاي مسلح با مشاركت معاونت آماد و پشتيباني تحقيقات صنعتي برگزار شد.

مسئوليت برگزاري همايش به مركز مطالعات و پژوهش هاي لجستيكي دانشگاه جامع امام حسين (ع) محول گرديده است.

محورهاي اصلي همايش نگهداري و تعميرات در نيروهاي مسلح:

1. رويكردهاي وين نت (نگهداشت) و نيارهاي نظامي

2. نگهداري و تعميرات در محيط هاي دفاعي آينده

3. نگهداري و تعميرات (نگهداشت) و اقتصاد مقاومتي

4. راهبردهاي نت با رويكرد چرخه عمر تجهيزات

5. نت از طريق مراقبت وضعيت (آناليز روغن و ...)

6. بررسي تمكان برون سپاري در نت دفاعي

7. رويكردهاي اثربخش در آموزش نگهداري

8. نظام جامع ارزيابي عملكرد نت نيروهاي مسلح

9. پايش وضعيت رده هاي نيروهاي مسلح و چالش هاي پيش رو

10. تعميرات اساسي و بازسازي و هزينه هاي دفاعي

11. ذخيره سازي عملياتي (كنسروه) تجهيزات دفاعي

12. نقشه راه نگهداري و تعميرات و تدوين راهبردهاي نت

13. نرم افزارهاي نت در سازمان هاي نظامي، چالش ها و راهكارها

14. استفاده مشترك از زيرساخت ها و توانمندي ها در نيروهاي مسلح

15. نگهداري و تعميرات، نرم ها و برآورد هزينه ها

16. نقش خدمات پس از فروش صنايع دفاع در هزينه هاي چرخه عمر

17. چرايي ضرورتو توجه به نت در نيروهاي مسلح

18. مديريت قطعات يدكي و افزايش آمادگي تجهيزات دفاعي

19. ارزيابي آمادگي تجهيزات دفاعي

20. قابليت اطمينان (پايايي) در تجهيزات دفاعي

21. تحليل و ريشه يابي عيوب و خرابي ها در تجهيزات دفاعي

22. ارائه بهترين تجربيات نت

23. خلاقيت و نوآوري در نگهداري و تعميرات

24. مديريت دانش و نگهداري و تعميرات